Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản : Luận văn ThS. Luật: 83801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66188Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản : Luận văn ThS. Luật: 83801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66188