Quan chế thời Hậu Lê và nhà Nguyễn – những nội dung cơ bản và giá trị kế thừa trong hoàn thiện Bộ máy nhà nước hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 83801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66220Quan chế thời Hậu Lê và nhà Nguyễn – những nội dung cơ bản và giá trị kế thừa trong hoàn thiện Bộ máy nhà nước hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 83801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66220