Nghiên cứu chủng xạ khuẩn VN08A12 -Streptomyces toxytricini có tiềm năng ứng dụng trong xử lý bệnh bạc lá lúa và thân thiện với môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6624Nghiên cứu chủng xạ khuẩn VN08A12 -Streptomyces toxytricini có tiềm năng ứng dụng trong xử lý bệnh bạc lá lúa và thân thiện với môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6624