Phát triển năng lực dạy học của giáo viên thông qua hoạt động nghiên cứu bài học tại trường THPT Trần Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66293Phát triển năng lực dạy học của giáo viên thông qua hoạt động nghiên cứu bài học tại trường THPT Trần Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66293