Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học bất đẳng thức và giải các bài toán cực trị cho học sinh trung học phổ thông : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66330Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học bất đẳng thức và giải các bài toán cực trị cho học sinh trung học phổ thông : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66330