Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66347Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66347