Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo luật đất đai 2013 : Luận văn ThS. Quản lý tài nguyên và môi trường: 88501

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66364Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo luật đất đai 2013 : Luận văn ThS. Quản lý tài nguyên và môi trường: 88501

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66364