Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66371Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66371