Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp của Việt Nam : Luận án TS. Luật: 93801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66438Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp của Việt Nam : Luận án TS. Luật: 93801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66438