Quản trị địa phương ở các nước châu Âu - nghiên cứu trường hợp Anh, Pháp, Đức và việc tiếp thu kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận án TS. Luật: 93801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66439Quản trị địa phương ở các nước châu Âu - nghiên cứu trường hợp Anh, Pháp, Đức và việc tiếp thu kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận án TS. Luật: 93801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66439