Pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 93801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66440Pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 93801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66440