Hoạt động cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66492Hoạt động cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66492