Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66540Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66540