Quản lý nhân lực tại Công ty TNHH Công nghệ thông tin và truyền thông Gtel : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66541Quản lý nhân lực tại Công ty TNHH Công nghệ thông tin và truyền thông Gtel : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66541