Vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam từ 2002 đến nay: Luận án TS. Khoa học chính trị: 603102

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66543Vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam từ 2002 đến nay: Luận án TS. Khoa học chính trị: 603102

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66543