Tuyển dụng nhân lực làm việc tại thị trường nước ngoài của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66546Tuyển dụng nhân lực làm việc tại thị trường nước ngoài của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66546