Nghiên cứu về tổ chức và quản lí lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương : Luận án TS. Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng: 623203

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66550Nghiên cứu về tổ chức và quản lí lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương : Luận án TS. Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng: 623203

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66550