Ứng dụng ngữ pháp giao tiếp trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (Nghiên cứu trường hợp hành động cầu khiến trong giáo trình dạy tiếng Việt) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 622202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66571Ứng dụng ngữ pháp giao tiếp trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (Nghiên cứu trường hợp hành động cầu khiến trong giáo trình dạy tiếng Việt) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 622202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66571