Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66595Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66595