Tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66611Tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66611