Tác động của chính sách khoa học và công nghệ đến hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học để thúc đẩy hình thành đại học nghiên cứu (Nghiên cứu trường hợp Đại học Thái Nguyên) : Luận án TS. Quản lý khoa học và công nghệ (Chương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66613Tác động của chính sách khoa học và công nghệ đến hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học để thúc đẩy hình thành đại học nghiên cứu (Nghiên cứu trường hợp Đại học Thái Nguyên) : Luận án TS. Quản lý khoa học và công nghệ (Chương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66613