Lễ cưới hỏi của người Sán Dìu ở huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc: Truyền thống và biến đổi: Luận án TS. Lịch sử Văn hóa Việt Nam (Đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66618Lễ cưới hỏi của người Sán Dìu ở huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc: Truyền thống và biến đổi: Luận án TS. Lịch sử Văn hóa Việt Nam (Đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66618