Công tác Quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch đối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế, nghiên cứu trường hợp Sở Du lịch Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Du lịch (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66624Công tác Quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch đối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế, nghiên cứu trường hợp Sở Du lịch Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Du lịch (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66624