Ứng dụng công tác xã hội nhóm trong việc ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực gia đình (nghiên cứu tại xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) : Luận văn ThS. Khác: 6090

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66626Ứng dụng công tác xã hội nhóm trong việc ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực gia đình (nghiên cứu tại xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) : Luận văn ThS. Khác: 6090

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66626