Xây dựng mô hình đại học đổi mới nhằm thích ứng với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội) : Luận văn ThS. Khoa học quản lý: 83404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66651Xây dựng mô hình đại học đổi mới nhằm thích ứng với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội) : Luận văn ThS. Khoa học quản lý: 83404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66651