Xây dựng mô hình liên kết giữa bệnh viện và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng các phương tiện kỹ thuật phục vụ chẩn đoán và điều trị (Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66661Xây dựng mô hình liên kết giữa bệnh viện và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng các phương tiện kỹ thuật phục vụ chẩn đoán và điều trị (Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66661