Kết nối nguồn lực dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ người nghèo tìm kiếm việc làm (ứng dụng tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) : Luận văn ThS. Khác: 6090

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66662Kết nối nguồn lực dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ người nghèo tìm kiếm việc làm (ứng dụng tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) : Luận văn ThS. Khác: 6090

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66662