Tổng hợp dữ liệu nhằm tiết kiệm năng lượng trong mạng cảm biến không dây : Luận án TS. Máy tính: 94801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66665Tổng hợp dữ liệu nhằm tiết kiệm năng lượng trong mạng cảm biến không dây : Luận án TS. Máy tính: 94801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66665