Một số thuật toán dóng hàng các mạng protein : Luận án TS. Máy tính: 94801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66666Một số thuật toán dóng hàng các mạng protein : Luận án TS. Máy tính: 94801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66666