Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số hệ vật liệu vàng kích thước nano : Luận án TS. Khoa học vật chất: 94401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66667Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số hệ vật liệu vàng kích thước nano : Luận án TS. Khoa học vật chất: 94401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66667