Nhận dạng hành vi của người tham gia giao thông dựa trên cảm biến điện thoại : Luận án TS. Máy tính: 94801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66668Nhận dạng hành vi của người tham gia giao thông dựa trên cảm biến điện thoại : Luận án TS. Máy tính: 94801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66668