Giải pháp tối ưu công suất tiêu thụ cho các kiến trúc mạng trên chip : Luận án TS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 95202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66669Giải pháp tối ưu công suất tiêu thụ cho các kiến trúc mạng trên chip : Luận án TS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 95202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66669