Nghiên cứu phát triển một số giải thuật nâng cao chất lượng tạo ảnh siêu âm cắt lớp : Luận án TS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 625202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66670Nghiên cứu phát triển một số giải thuật nâng cao chất lượng tạo ảnh siêu âm cắt lớp : Luận án TS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 625202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66670