Hướng tiếp cận dựa trên phổ tần số cho bài toán nhận thức tiếng nói : Luận án TS. Máy tính: 94801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66671Hướng tiếp cận dựa trên phổ tần số cho bài toán nhận thức tiếng nói : Luận án TS. Máy tính: 94801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66671