Nghiên cứu đặc trưng sắt điện của màng micro/nano BLT, PZT chế tạo bằng phương pháp dung dịch định hướng ứng dụng cho bộ nhớ sắt điện : Luận án TS. Khoa học vật chất: 94401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66673Nghiên cứu đặc trưng sắt điện của màng micro/nano BLT, PZT chế tạo bằng phương pháp dung dịch định hướng ứng dụng cho bộ nhớ sắt điện : Luận án TS. Khoa học vật chất: 94401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66673