Hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 838

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66683Hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 838

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66683