Xác lập mối liên hệ giữa các tổ chức khoa học và công nghệ tại bệnh viện công lập với các đối tác theo hướng tự chủ (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai) : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66685Xác lập mối liên hệ giữa các tổ chức khoa học và công nghệ tại bệnh viện công lập với các đối tác theo hướng tự chủ (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai) : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66685