Hoạt động của các điện thờ Mẫu tư nhân trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Lịch sử văn hoá Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66691Hoạt động của các điện thờ Mẫu tư nhân trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Lịch sử văn hoá Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66691