Xung đột môi trường và các giải pháp quản lý xung đột môi trường (Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Quảng Nam)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66694Xung đột môi trường và các giải pháp quản lý xung đột môi trường (Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Quảng Nam)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66694