Xây dựng mô hình toán học dự đoán khả năng thẩm thấu qua da dựa trên cấu trúc phân tử

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66695Xây dựng mô hình toán học dự đoán khả năng thẩm thấu qua da dựa trên cấu trúc phân tử

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66695