Định lượng Eurycomanone trong rễ cây bá bệnh (Eurycoma Longifolia) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66708Định lượng Eurycomanone trong rễ cây bá bệnh (Eurycoma Longifolia) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66708