Quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải quan – qua thực tiễn Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6671Quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải quan – qua thực tiễn Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6671