Xây dựng phương pháp định tính và định lượng Alisol A & Alisol B23- Acetat trong dược liệu trạch tả ( Alisma plantago- aquatica) trồng tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66727Xây dựng phương pháp định tính và định lượng Alisol A & Alisol B23- Acetat trong dược liệu trạch tả ( Alisma plantago- aquatica) trồng tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66727