Thư viện số: hai thập kỷ phát triển trên thế giới - bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66760Thư viện số: hai thập kỷ phát triển trên thế giới - bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66760