Thư viện số thúc đẩy nghiên cứu số - nền tảng của Đại học số Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66768Thư viện số thúc đẩy nghiên cứu số - nền tảng của Đại học số Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66768