Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của Hải Quan Việt nam hiện nay.Thực tiễn ở Thừa thiên Huế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6677Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của Hải Quan Việt nam hiện nay.Thực tiễn ở Thừa thiên Huế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6677