Các thế hệ thư viện thông minh (1990-2025)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66773Các thế hệ thư viện thông minh (1990-2025)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66773