Quản trị tri thức số quốc gia: Chính phủ số - Doanh nghiệp số - Thư viện số - Xã hội số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66775Quản trị tri thức số quốc gia: Chính phủ số - Doanh nghiệp số - Thư viện số - Xã hội số

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66775