Xây dựng và phát triển thư viện số Việt Nam: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66776Xây dựng và phát triển thư viện số Việt Nam: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66776