Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - dữ liệu – con người : Sách chuyên khảo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66777Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - dữ liệu – con người : Sách chuyên khảo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66777